МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

Оюуны өмчийг дээдэлцгээе !

Оюуны өмч

Шинэ бүтээл, ашигтай загварын маягт татаж авах

Бүтээгдэхүүний загварын маягт татаж авах

Патент бүртгүүлэх журам

Бүтээгдэхүүний загвар бүртгүүлэх журам

Шинэ бүтээлийн мэдүүлэг гаргахад бүрдүүлэх шаардлагатай материал

 

 

Бүрдүүлэх материал

 

Тайлбар

 

 

1

 

Шинэ бүтээлийн өргөдөл

 

Мэдүүлгийн өргөдлийн маягт Маягтыг зааврын дагуу бөглөсөн байх / Маягтыг Оюуны өмчийн газрын www.ipom.gov.mn веб сайтаас авч бөглөнө./

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тодорхойлолт /товч  тайлбар, томъёолол/

1.     Шийдлийн нэр / хийсвэр болон бэлэг тэмдгийн илэрхийлэл байж болохгүй бөгөөд шинэ бүтээлийн мөн чанарт нийцсэн байна/

2.     Шийдлийн хамаарах болон ашиглах салбар /Дэвшүүлж буй шинэ бүтээл нь техникийн ямар салбарт хамаарагдах, түүнийг техникийн ямар обьектод ашиглах/

3.     Уг шийдэлтэй төсөөтэй шийдлүүдийн мөн чанарын тухай / Шинэ бүтээлээр дэвшүүлсэн зорилгыг урьд нь хэрхэн шийдвэрлэсэн, монгол улсад болон дэлхийн улс орнуудад ашиглагдаж байгаа төсөөтэй шийдлүүдийг тодорхой тайлбарлан бичнэ/

4.     Төсөөтэй саналуудаас сонгон авч мэдүүлж байгаа шийдэлтэйгээ харьцуулан жишсэн адил шийдлүүдийн мөн чанар /Дэвшүүлсэн шинэ бүтээлийн үндсэн шинж чанаруудтай тохирсон, ижил буюу ойролцоо шийдлийг сонгон, түүний мөн чанарыг тодорхойлон бичнэ. Мэдээлэл авсан эх сурвалжийг заана/

5.      Харьцуулж байгаа шийдлүүдийн дутагдалтай талуудын тухай /Дэвшүүлсэн шинэ бүтээлээр арилгахыг зорьсон дутагдалтай талыг хамааруулна/

6.     Шинэ бүтээлээр дэвшүүлж байгаа шийдлийн зорилго /Дэвшүүлсэн шинэ бүтээлээр мэдэгдэж байгаа дутагдалтай талыг арилгаж, ямар зорилгод хүрч болохыг  шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл- технологийн давуу байдлыг тодорхойлсон зорилгыг гаргаж өгөх /

7.     Шинэ бүтээлээр дэвшүүлж байгаа мөн чанар /Дэвшүүлсэн шинэ бүтээлийн ялгагдах үндсэн шинжүүдийг тодорхойлох /

8.     Шийдлийг бодитойгоор хэрэгжүүлэх арга замыг жишээгээр дэлгэрэнгүй гаргасан байх  /Мэдүүлж байгаа шийдлийг хэрэгжүүлэх арга замын хамгийн ашигтай хувилбарыг нэг бүрчлэн дэлгэрэнгүй, хэрэгжүүлэх боломжтой байдлаар буюу жишээ нь тухайн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх арга ажиллагааны талаар бичихдээ түүхий эдээс эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэлх процессыг тодорхойлон бичнэ. Шинэ бүтээлийн томъёололд дурьдагдсан шинж чанарыг тодорхой, дэлгэрэнгүй тайлбарласан байна.

жишээ нь:

-төхөөрөмжийн хувьд шинэ эд анги, нарийвч зангилаа, тэдгээрийн хоорондын харилцан холбоо, байрлал болон бусад шаардлагатай шинж чанарыг зааж, Хавсаргасан Зурагнаас ишлэх замаар тухайлбал Зураг 1-т харуулснаар зуухны (1) дээд хэсэгт (2) тагийг (3) байрлуулж гэх мэтээр тайлбарлана/

-аргын хувьд технологийн дэс дараалал, технологийн горимыг заана.

9.     Техник-эдийн засгийн үр дүнгийн талаар тодорхойлолт

10.  Шинэ бүтээлийн томъёолол-Мэдүүлсэн шийдлийн онцгой ялгарах техник шинж чанар, эрхийн хамгаалалтын хүрээг тогтоосон, ойлгомжтой, товч, тодорхой бичигдсэн байна.

      Тодорхойлолтонд бичигдээгүй зүйлсийг томъёололд шинээр оруулж бичихгүй.

11.  Товч тайлбар /товч тайлбарт мэдүүлсэн шийдлийг ашиглах салбар, мөн чанарыг, шинэ байдлыг 150-250 үгэнд багтааж бичих ба товч тайлбар нь зөвхөн техникийн мэдээлэл өгөх зорилготой.

12.  Тайлбар зураг

13.  Холбогдох материалууд:

·         Хүн амын хүнсний хангамж, эрүүл ахуйтай холбоотой бол хүний эрүүл мэнд, биед хохирол учруулахгүйг нотолсон эрүүл ахуй хавдар судлалаын байгууллагын магадлагаа, тодорхойлолт, лабораторын бичиг

 

·         Зохиогчийн баталгаа

·         Зохиогч бус этгээд мэдүүлэг гаргах бол патент, гэрчилгээ авах эрхээ нотолсон баримтыг хавсаргана

·         Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн эрх, үүргийг Иргэний хуульд заасан шаардлага хангасан итгэмжлэлээр тодорхойлно

·         Давамгайлах огноог хүсэх бол Патентийн тухай хуулийн 7.9. 7.10 заасан материалыг хавсаргана.

Дэлгэрэнгүй тайлбарыг www.ipom.mn сайтын хууль эрх зүй цэс→ эрх зүйн актын 16 журмын дагуу бичнэ.

  3

 Төлбөр

Төрийн сан: 100900012477 тоот данс Хүлээн авагч: Оюуны өмчийн газар

1-5 томъёололтой

35000

35000

6 буюу түүнээс дээш томъёолол тус бүрд

+ 5000

 

 4

Холбоо барих

Аж үйлдвэрийн хэлтсийн үйл ажиллагаа, холбогдох хууль тогтоомж, бусад мэдээллийг манай www.ipom.mn хаягаар орж үзэх буюу 316454 дугаарын утсаар холбоо барьж лавлана уу.

 

Жич:

 •              Давамгайлах огноо тогтоолгох хүсэлт гаргахад Ол он улсын хайлт, олон улсын шүүлтийн дүгнэлтийг хавсаргана. / мэдүүлгийг бүртгэснээс хойш 2 сарын дотор энэ тухайгаа бичгээр мэдэгдэж, анхны мэдүүлгийн хуулбарыг ирүүлнэ/
 •           Оюуны өмчийн газар шинэ бүтээлийн мэдүүлгийн анхдагч огнооноос хойш 9 сарын дотор шүүлтийн дүгнэлтийг үндэслэн Патент олгох эсэх талаар шийдвэр гаргана. Шаардлагатай гэж үзвэл энэ хугацааг 12 сар хүртэл хугацаагаар сунгаж болно.
 •           Шинэ бүтээлийн ном зүй, томъёоллыг Патентын хэвлэлд нийтэлсэн өдрөөс хойш 3 сарын дотор Оюуны өмчийн газарт няцаасан нотолгоо ирээгүй, маргаан гараагүй бол Патент олгоно.
 •         Анхдагч огнооноос эхлэн шинэ бүтээлийн Патент 20 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна. Патентийг хүчинтэй байлгах хураамжийг улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд заасан хэмжээ, хугацаагаар төлснөөр патент 20 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.  
 •          Та шинэ бүтээлийн мэдүүлгийг итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр төлөөлүүлэн мэдүүлж болно.

ПАТЕНТИЙН ХЭВЛЭЛИЙН 3 САРЫН ХУГАЦААНД ШИНЭ БҮТЭЭЛИЙН ТОМЬЁОЛОЛ БОЛОН БУСАД МЭДЭЭЛЛЭЭ УРЬДЧИЛАН ШАЛГАЖ, ХОЛБОГДОХ АСУУДЛААР ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ГАЗРЫН АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ХЭЛТЭСТ ХАНДАХЫГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА. 

Бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлэг гаргахад бүрдүүлэх материал

Бүрдүүлэх материал

Тайлбар

 

 

1

 

Бүтээгдэхүүний загварын өргөдөл

Мэдүүлгийн өргөдлийн маягтыг зааврын дагуу бөглөсөн байх / маягтыг Оюуны өмчийн газрын www.ipom.gov.mn веб сайтаас авч бөглөнө./ Мэдүүлгийг Оюуны өмчийн газраас тусгай зөвшөөрөл олгосон “Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч”-өөр төлөөлүүлэн мэдүүлж болох бөгөөд энэ нөхцөлд мэдүүлгийн бүрдэл болон гэрчилгээ олголт хүртэл  “Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч” хариуцана.

 

 

 

 

2

    

 

Бүтээгдэхүүний загварын зураг

 •   Шийдлийн нэр
 •  Шийдлийн хэлбэр хийц, шинэ байдал /ялгагдах хэлбэр,   онцлог, түүний шинэ байдал бичиж, фото зурагт тодорхой   харуулна. Хамгаалуулах загварын фото зураг нь цулгуй цонх дээр авхуулсан  өнгөт зураг           байна.
 •   Загварын мөн чанар
 •   Өвөрмөц байдал
 •   Хийх ашиглах арга /загварыг хийх, үйлдвэрлэх арга болон    түүнийг хэрхэн ашиглах тухай/
 •   Өнгө чимэглэлийн зохицлын өвөрмөц онцлог зэргийг 250-300 үгэнд багтаан бичнэ.

     Дэлгэрэнгүй тайлбарыг www.ipom.mn сайтын хууль эрх зүй цэс→ эрх зүйн актын 16 журмын дагуу бичнэ.

 3

Төлбөр

Төрийн сан: 100900012477 тоот данс    Хүлээн авч: ОӨГ

 

1-5 хувилбартай мэдүүлэг

35000

35000

6 буюу түүнээс дээш хувилбар тус бүрд

3000

  

 4

 Холбоо барих

 

Аж үйлдвэрийн хэлтсийн үйл ажиллагаа, холбогдох хууль тогтоомж, бусад мэдээллийг манай www.ipom.mn хаягаар орж үзэх буюу 326806 дугаарын утсаар холбоо барьж лавлана уу.

 

Жич:

 •  Оюуны өмчийн газар шинэ бүтээлийн мэдүүлгийн анхдагч огнооноос хойш 9 сарын доторшүүлтийн   үндэслэн Патент олгох эсэх талаар шийдвэр гаргана.
 •  Бүтээгдэхүүний загварын зургийг патентийн хэвлэлд нийтэлсэн өдрөөс хойш 3 сарын дотор Оюуны өмчийн газарт няцаасан нотолгоо ирээгүй, маргаан гараагүй бол Патент олгоно.
 •  Анхдагч огнооноос эхлэн бзтээгдэхүүний загварын Патент 10 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.
 •  Гадаадын ААН болон иргэдээс “Бүтээгдэхүүний загвар” Монгол улсад бүртгүүлэхээр мэдүүлэг гаргахыг хүсвэл Оюуны өмчийн газраас тусгай зөвшөөрөл олгосон “Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч”-өөр төлөөлүүлэн мэдүүлж болно.
 •  Олон улсын нэг ангилалд хамаарах адил төстэй 50 хүртэл бүтээгдэхүүний загварыг нэг мэдүүлгээр мэдүүлж болно. Энэ тохиолдолд загвар тус бүрт нэр буюу ялгах код өгч ангилсан байна.

     БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАГВАРЫН ОЛОН УЛСЫН АНГИЛАЛ / ЛОКАРНО АНГИЛАЛ /

 

1

Хүнсний бүтээгдэхүүн

2

Хувцас болон жижиг барааны зүйлс

3

Аялал жуулчлалын зориулалттай бүтээгдэхүүн, хайрцаг, жижиг шүхэр болон хувийн хэрэглээний эд зүйлс , тусгайлан ангилаагүй ижил зүйлс

4

Сойзон эдлэл

5

Ширхэгийн нэхмэл бүтээгдэхүүн, байгалийн гаралтай болон хиймэл өүртэх материал  

6

Тавилга

7

Гэр ахуйн эдлэл хэрэглэл, тусгайлан ангилаагүй ижил зүйлс  

8

Хөдөлмөрийн багаж хэрэгсэл болон техник

9

Бүтээгдэхүүнийг зөөж тээвэрлэх болон худалдаалахад зориулсан сав баглаа боодол  зөөж тээвэрлэх болон худалдаалахад зориулсан сав баглаа боодол

10

Цаг, бугуйн цаг болон бусад хэмжих багаж хэрэгсэл, тоолуурын болон дохиоллын багаж хэрэгсэл

11

Гоёл чимэглэлийн зүйлс

12

Тээврийн болон зөөврийн хэрэгсэл

13

Цахилгааныг үйлдвэрлэх, хуваариоах, мөн хувиргах зориулалттай тоног төхөөрөмж

14

Пянзны бичлэг, харилцаа холбоо болон мэдээлэл буцаах тоног төхөөрөмж

15

Машин, тусгайлан ангилаагүй ижил зүйлс

16

Фото зураг, кино зураг, болон дуран авиан аппарат  

17

Хөгжмийн зэмсэг

18

Хэвлэгч, болон албан тасалгааны тоног төхөөрөмж

19

Бичиг хэргийн болон албан тасалгааны зориулалттай тоног төхөөрөмж, жүжигчний болон сургалтын

20

Худалдаа наймааны болон зарлал сурталчилгааны тоног төхөөрөмж, томъёолсон тэмдэг

21

Тоглоом, наадгай, майхан асар болон спортын бараа бүтээгдэхүүн

22

Буу зэвсэг, галт зэвсгийн хэрэгсэл, ан агнах, загасчлах болоод хортон шавьж устгах хэрэгсэл  

23

Шингэн хуваарилах тоног төхөөрөмж, эрүүл ахуйн, халаалтын, агааржуулалтын болоод агаар үлээх тоног төхөөрөмж, хатуу түлш

24

Эмнэлгийн болон лабораторийн тоног

25

Барилгын бүрдэл хэсэг болон байгууламжийн элемент

26

Гэрэлтүүлгийн аппарат  

27

Тамхи болон тамхичины хэрэглээний эд зүйлс

28

Эмийн болон гоо майхны бүтээгдэхүүн, бие засах газрын хэрэгсэл болон аппарат  

29

Осол болон  хохирлоос сэргийлэх зохилготой гал эсэргүүцэх төхөөрөмж болон тоноглол

30

Амьтныг тэжээх асрахад зориулсан хэрэгсэл

31

Хоол хүнс болон ундаа бэлтгэх зохиулалттай машин болон хэрэгсэл, тусгайлан ангилаагүй мжмл зүйлс


 “Бүтээгдэхүүний загварын өргөдөл”-ийн маягт бөглөх заавар

 • Маягтын (21) буюу мэдүүлгийн улсын бүртгэлийн дугаар,(22) буюу  Анхдагч  огноо гэсэн хүснэгтийг бөглөхгүй.
 •  Мэдүүлэг гаргагч бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлгийг хэрэв анх удаа гаргаж байгаа бол давамгайлах огноотой хамааралтай (31),(32),(33) хүснэгтийг бөглөхгүй. /Жич:Патентийн хамтын ажиллагааны гэрээ /РСТ/-ний дагуу мэдүүлэг гаргаж байгаа бол гэрээнд заасан хугацаанд багтаан мэдүүлгийг гаргах бөгөөд (31),(32),(33) хүснэгтийг бөглөнө./ 
 •  Мэдүүлэг гаргагч нь бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлгээ хэрэв өөрөө мэдүүлж байгаа бол бүтээгдэхүүний загварын олон улсын ангилал (51) хүснэгтийг бөглөхгүй байж болно.
 • Маягтын (54) буюу бүтээгдэхүүний загварын нэр хүснэгтэд: тухайн загварын нэрийг бичнэ.
 •  Мэдүүлгийг иргэн эсвэл хуулийн этгээд гаргана.
 • Хэрэв мэдүүлэг гаргагч нь иргэн бол Маягтын (71) хүснэгтэд эцэг (эхийн) нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа газрын хаяг, утасны дугаар, шуудангийн хаяг, өөрийн болон оршин суугаа улсын нэр  зэрэг холбогдох мэдээллийг үнэн зөв бичнэ.
 • Хэрэв мэдүүлэг гаргагч нь хуулийн этгээд бол Маягтын (71) хүснэгтэд хуулийн этгээдийн оноосон нэр, хаяг, утас, факс, E-mail, өөрийн болон оршин суугаа улсын нэр  зэрэг холбогдох мэдээллийг үнэн зөв бичнэ.  /жич: Хэрэв мэдүүлэг гаргагчийн тоо нь 1-ээс дээш бол хүснэгтийн цонхыг чагталж, бусад мэдүүлэг гаргагчдын холбогдох мэдээллийг  Хавсралт №1-д бичиж хавсаргана./
 • Бүтээгдэхүүний загварын зохиогчтой холбоотой мэдээллийг Маягтын (72) Зохиогч гэсэн хүснэгтэд бичнэ. /Зохиогч нь нэг буюу түүнээс дээш байж болох бөгөөд хамтран зохиогчдын холбогдох мэдээллийг  бичихдээ хүснэгтийн цонхыг чагталж Хавсралт №2-т бичиж хавсаргана. Хэрэв хамтран зохиогчгүй бол хавсралтыг бөглөхгүй./
 • Маягтын (73) Патент эзэмшигч хүснэгтэд: 
 •  Хэрэв патент  эзэмшигч нь иргэн бол түүний эцэг (эхийн) нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа газрын хаяг, утасны дугаар, шуудангийн хаяг, өөрийн болон оршин суугаа улсын нэр  зэрэг холбогдох мэдээллийг үнэн зөв бичнэ.
 • Хэрэв патент эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн оноосон нэр, хаяг, утас, факс, E-mail, өөрийн болон оршин суугаа улсын нэр  зэрэг холбогдох мэдээллийг үнэн зөв бичнэ. / Патент эзэмшигчдийн тоо 1-с дээш бол хүснэгтийн цонхыг чагталж Хавсралт №3-г бөглөнө./
 •  Маягтын (74) хүснэгтэд тухайн мэдүүлэг гаргагч нь аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл бүхий оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчтэй эсэх талаар тодорхойлох бөгөөд хэрэв оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчгүй бол энэ хүснэгтийг бөглөхгүй.
 • Хэрэв мэдүүлгийг оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр төлөөлүүлэн гаргаж байгаа бол Маягтын (74-)ийг  тухайн төлөөлөгч бөглөж  мэдүүлгийн бүрдлийг хариуцна./
 • Зохиогчийн баталгаа буюу Хавсралт №4-ийг уг бүтээлийн зохиогч үйлдэж хавсаргана. / Хэрэв зохиогчийн тоо нь 1-ээс дээш бол зохиогч тус бүр үйлдэж хавсаргана./
 • Бүтээгдэхүүний загварын зохиогч(чид) өөрийн бүтээлээ өмчлөх онцгой эрхээ бусдад шилжүүлсэн тохиолдолд Шилжүүлэх акт буюу Хавсралт №5-ийг үйлдэж хавсаргана. 

 

Ашигтай загварын мэдүүлэг гаргахад бүрдүүлэх материал

Бүрдүүлэх материал

Тайлбар

 

 

1

 

 

Ашигтай загварын өргөдөл

Мэдүүлгийн өргөдлийн маягтыг зааврын дагуу бөглөсөн байх / Маягтыг Оюуны өмчийн газрын www.ipom.gov.mn веб сайтаас авч бөглөнө. /Мэдүүлгийг Оюуны өмчийн газраас тусгай зөвшөөрөл олгосон “Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч”-өөр төлөөлүүлэн мэдүүлж болох бөгөөд энэ нөхцөлд мэдүүлгийн бүрдлийг “Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч” хариуцана.

 

 

2

   

 

Тодорхойлолт /товч  тайлбар, томъёолол/ 

      1.    Ашигтай загварын нэр

      2.    Зорилго, тайлбар мөн чанар

      3.  Хэрэгжүүлэх арга зам, жишээгээр тодруулж харуулах, зургаар тайлбарлах

      4.    Ашигтай загварын томъёолол /Тодорхойлолтонд бичигдээгүй зүйлсийг томъёололд шинээр оруулж бичихгүй/

      5.    Холбогдор материалууд:

·  Эм, хүн амын хүнсний хангамж, эрүүл ахуйтай холбоотой бол хүний эрүүл мэнд, биед хохирол учруулахгүйг нотолсон эрүүл ахуй хавдар судлалаын байгууллагын магадлагаа, тодорхойлолт, лабораторын бичиг

·   Зохиогч бус этгээд мэдүүлэг гаргах бол патент, гэрчилгээ авах эрхээ нотолсон баримтыг хавсаргана

·       Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн эрх, үүргийг Иргэний хуульд заасан шаардлага хангасан итгэмжлэлээр тодорхойлно

·   Давамгайлах огноог хүсэх бол Патентийн тухай хуулийн 7.9. 7.10 заасан материалыг хавсаргана.

Дэлгэрэнгүй тайлбарыг www.ipom.mn сайтын хууль эрх зүй цэс→ эрх зүйн актын 16 журмын дагуу бичнэ.

 

3

Хураамж төлсөн баримт

Төрийн сан: 100900012477 тоот данс    Хүлээн авч: Оюуны өмчийн газар

 

1-5 томъёололтой

25000

25000

6 буюу түүнээс дээш томъёолол тус бүрд

+ 5000

 

 4

Холбоо барих

Аж үйлдвэрийн хэлтсийн үйл ажиллагаа, холбогдох хууль тогтоомж, бусад мэдээллийг манай www.ipom.mn хаягаар орж үзэх буюу 316454 дугаарын утсаар холбоо барьж лавлана уу.

 

Жич:

·         Мэдүүлгийн анхдагч огнооноос хойш 1 сарын дотор ашигтай загварын шаардлага хангасан эсэх, бүртгэгдэх боломжтой эсэхэд шинжээч магадлан шүүлт хийж дүгнэлт гаргана. 

·         Ашигтай загвараар бүртгэх боломжтой гэж шинжээчийн дүгнэлт гарсан өдрөөс хойш 1 сарын дотор Оюуны өмчийн газар ашигтай загварын гэрчилгээ олгоно.

·         Анхдагч огнооноос эхлэн ашигтай загварын гэрчилгээ 7 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.

·         Гадаадын ААН болон иргэдээс ашигтай загвар Монгол улсад бүртгүүлэхээр мэдүүлэг гаргахыг хүсвэл: Оюуны өмчийн газраас тусгай зөвшөөрөл олгосон “Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч”-өөр төлөөлүүлэн мэдүүлж болно.

·         Давамгайлах огноо: Давамгайлах огноо тогтоолгох хүсэлт гаргахад Олон улсын хайлт болон олон улсын шүүлтийн дүгнэлтийг хавсаргана. 

                                 “Ашигтай загварын  өргөдөл” Маягт А3-01 бөглөх заавар 

 • Маягтын (21) буюу мэдүүлгийн улсын бүртгэлийн дугаар,(22) буюу  Анхдагч  огноо гэсэн хүснэгтийг бөглөхгүй.
 •  Мэдүүлэг гаргагч ашигтай загварын мэдүүлгийг хэрэв анх удаа гаргаж байгаа бол давамгайлах огноотой хамааралтай (31),(32),(33) хүснэгтийг бөглөхгүй. /Жич:Патентийн хамтын ажиллагааны гэрээ /РСТ/-ний дагуу мэдүүлэг гаргаж байгаа бол гэрээнд заасан хугацаанд багтаан мэдүүлгийг гаргах бөгөөд (31),(32),(33) хүснэгтийг бөглөнө./ 
 •  Мэдүүлэг гаргагч нь ашигтай загварын мэдүүлгээ хэрэв өөрөө гаргаж байгаа бол ашигатай загварын олон улсын ангилал (51) хүснэгтийг бөглөхгүй байж болно.
 •  Маягтын (54) буюу Ашигтай загварын нэр хүснэгтэд: тухайн бүтээлийн нэрийг бичихдээ уг нэр нь бүтээлийн мөн чанарт нийцсэн тодорхойлолт болон томъёололд бичигдсэн нэртэй адил байхыг анхаарна уу.  
 •  Мэдүүлгийг иргэн эсвэл хуулийн этгээд гаргана.
 • Хэрэв мэдүүлэг гаргагч нь иргэн бол Маягтын (71) хүснэгтэд эцэг (эхийн) нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа газрын хаяг, утасны дугаар, шуудангийн хаяг, өөрийн болон оршин суугаа улсын нэр  зэрэг холбогдох мэдээллийг үнэн зөв бичнэ.
 • Хэрэв мэдүүлэг гаргагч нь хуулийн этгээд бол Маягтын (71) хүснэгтэд хуулийн этгээдийн оноосон нэр, хаяг, утас, факс, E-mail, өөрийн болон оршин суугаа улсын нэр  зэрэг холбогдох мэдээллийг үнэн зөв бичнэ.

    /жич: Хэрэв мэдүүлэг гаргагчийн тоо нь 1-ээс дээш бол хүснэгтийн цонхыг чагталж, бусад мэдүүлэг гаргагчдын холбогдох       мэдээллийг         Хавсралт №1-д бичиж хавсаргана./

 • Ашигтай загварын зохиогчтой холбоотой мэдээллийг Маягтын (72) Зохиогч гэсэн хүснэгтэд бичнэ. / Зохиогч нь нэг буюу түүнээс дээш байж болох бөгөөд хамтран зохиогчдын холбогдох мэдээллийг  бичихдээ хүснэгтийн цонхыг чагталж Хавсралт №2-т бичиж хавсаргана. Хэрэв хамтран зохиогчгүй бол хавсралтыг бөглөхгүй./
 •  Маягтын (73) Гэрчилгээ эзэмшигч хүснэгтэд: 
 •  Хэрэв гэрчилгээ  эзэмшигч нь иргэн түүний эцэг (эхийн) нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа газрын хаяг, утасны дугаар, шуудангийн хаяг, өөрийн болон оршин суугаа улсын нэр  зэрэг холбогдох мэдээллийг үнэн зөв бичнэ.
 •  Хэрэв гэрчилгээ эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн оноосон нэр, хаяг, утас, факс, E-mail, өөрийн болон оршин суугаа улсын нэр  зэрэг холбогдох мэдээллийг үнэн зөв бичнэ. / Гэрчилгээ эзэмшигчдийн тоо 1-с дээш бол хүснэгтийн цонхыг чагталж Хавсралт №3-г бөглөнө./
 •  Маягтын (74) хүснэгтэд тухайн мэдүүлэг гаргагч нь аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл бүхий оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчтэй эсэх талаар тодорхойлох бөгөөд хэрэв оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчгүй бол энэ хүснэгтийг бөглөхгүй.
 • Хэрэв мэдүүлгийг оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр төлөөлүүлэн гаргаж байгаа бол Маягтын (74-)ийг  тухайн төлөөлөгч бөглөж  мэдүүлгийн бүрдлийг хариуцна./
 • Зохиогчийн баталгаа буюу Хавсралт №4-ийг уг бүтээлийн зохиогч үйлдэж хавсаргана. / Хэрэв зохиогчийн тоо нь 1-ээс дээш бол зохиогч тус бүр үйлдэж хавсаргана./
 • Ашигтай загварын  зохиогч(чид) өөрийн бүтээлээ өмчлөх онцгой эрхээ бусдад шилжүүлсэн тохиолдолд Шилжүүлэх акт буюу Хавсралт №5-ийг үйлдэж хавсаргана. 

Хаяг

БЗД 3-р хороо, 13 хороолол, Зүүн 4 зам хуучнаар Английн элчин сайдын яамны байр

Вэб холбоос