МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

Оюуны өмчийг дээдэлцгээе !

Хууль, эрх зүй

Оюуны өмчийн газрын даргын тушаал 2020

Барааны тэмдэг, газарзүйн заалтын тухай хууль-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал өгөх ажлын хэсэг байгуулах тухай А/160

Патентийн тухай хууль-ийн шинэчилсэн найруулгын хуулийн төсөлд санал өгөх ажлын хэсэг байгуулах тухай А/159

Оюуны өмчийн газрын үйлчилгээний хөлс-ийг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэг байгауулах тухай А/158

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулж гэрчилгээг дахин олгох тухай А/157

Хүндэт өргөмжлөл-өөр шагнах тухай А/156

Лицензийн гэрээ, оюуны өмчийн ашиглалттай холбоотой бусад гэрээг бүртгэх журам А/155

Бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/154

Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, патент олгох тухай А/153

Бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/152

Бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/151

Ашигтай загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/150

Барааны тэмдгийг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/149

Ёс зүйн зүйн зөвлөлийн ажиллах журам батлах тухай А/148

Шинэ бүтээл, ашигтай загварын патент эзэмшигчийн нэр хаягийг өөрчлөх, нөхөн олгох тухай А/147

Маргаан шийдвэрлэх комиссын тогтоолыг баталгаажуулах тухай А/146

Маргаан шийдвэрлэх комиссын тогтоолыг баталгаажуулах тухай А/145

Маргаан шийдвэрлэх комиссын тогтоолыг баталгаажуулах тухай А/144

Оюуны өмчийн зуучлагчид тавигдах шаардлага, оюуны өмчийн байгууллагад бүртггүлэх журамын төсөл боловсруулах А/143

Оюуны өмчийн газрын Хүндэт өргөмжлөл-өөр шагнах тухай А/142

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/141

Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай А/140

Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, патент олгох тухай А/139

Бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/138

Ёс зүйн зөвлөлийг байгуулах тухай А/137

Ашигтай загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/136

Оюуны өмчийн газрын шагналын журам, түүний анкет, загвар батлах тухай А/135

Оюуны өмчийн газрын далбаа, бэлгэ тэмдэг, түүний журам батлах тухай А/134

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/133

Барааны тэмдгийн улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/132

Бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/130

Оюуны өмчийн газрын хаяг өөрчлөх тухай А/129

Хамтын удирдлагын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд баримтлах журамын төсөл боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/128

Короновирусын сэжигтэй тохиолдлын үед тусгаарлах албан хаагчийг томилох тухай А/127

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгох тухай А/126

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны маягт батлах тухай А/125

барааны тэмдэг эзэмшигчийн эрхийн гэрчилгээг нөхөн олгох тухай А/124

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/123

Хагас жилийн хөрөнгийн тооллогын комисс томилох тухай А/122

Албан хаагчийн сарын ажлын мэдээний үзүүлэлтийн маягт батлах тухай А/121

Оюуны өмчийн газрын бэлгэ тэмдэг, далбааны загвар, уриа үг батлах тухай А/120

Оюуны өмчийн газрын ахмадын зөвлөл байгуулах тухай А/119

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгох тухай А/118

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/117

Хөрөнгө зарцуулах тухай А/116

Томилолтоор ажиллуулах тухай А/115

Ашигтай загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/114

Маргаан шийдвэрлэх комиссын тогтоолыг баталгаажуулах тухай А/113

Маргаан шийдвэрлэх комиссын тогтоолыг баталгаажуулах тухай А/112

Маргаан шийдвэрлэх комиссын тогтоолыг баталгаажуулах тухай А/111

Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, патент олгох тухай А/110

Ашигтай загварын гэрчилгээ эзэмшигчийн эрх шилжүүлэх тухай А/109

Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварын патент эзэмшигчийн нэр хаягийг өөрчлөх тухай А/108

Барааны тэмдгийг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/107

Оюуны өмчийн үндэсний зөвлөлийн ажиллах журамын төсөл боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/106

Шинэжээч томилох тухай А/105

Албан хаагчдын дагаж мөрдөх санамж бичиг батлах тухай А/104

Бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/103

Мөнгөн урамшуулал олгох тухай А/102

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ дахин олгох тухай А/101

Бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/100

Шинжээч томилох тухай А/99

Бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/98

Барааны тэмдгийг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/97

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/96

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/95

Г.Буяндэлгэрийн ажлын цагийн горимыг өөрчлөх тухай А/94 

Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, патент олгох тухай А/93

Бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/92

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулж гэрчилгээ дахин олгох тухай А/91

Маргаан шийдвэрлэх комиссын тогтоолыг баталгаажуулах тухай А/90

Маргаан шийдвэрлэх комиссын тогтоолыг баталгаажуулах тухай А/89

Маргаан шийдвэрлэх комиссын тогтоолыг баталгаажуулах тухай А/88

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/87

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/86

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/85

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/84

Мэдүүлгийн маягт шинэчлэн батлах тухай А/83

Ашигтай загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/82

Шинэ бүтээлийн патент эзэмшигчийн эрх шилжүүлэх тухай А/81

Барааны тэмдгийг улсын бүртгэлд бүртгэж гэрчилгээ олгох тухай А/80

Барааны тэмдэг бүртгэж, гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/79

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгох тухай А/78 

Бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/77

Оюуны өмчийн газрыг нүүлгэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/76

Зохиогчийн эрхийн гэрчигээ олгох тухай А/74

Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм батлах тухай А/73

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ дахин олгох тухай А/72

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулж гэрчилгээг дахин олгох тухай А/71

Оюуны өмчийн шилдэг бүтээл шалгаруулах журамын төсөл боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/70

Оюуны өмчийн өдрийг тэмдэглэн өнгрүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай А/69

бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/68

Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, патент олгох тухай А/67

Зарим албан хаагчдын ажлын цагийн горимын өөрчлөлтийг сунгах тухай А/66

Үнэлгээний багийг байгуулах тухай А/65

Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт батлах тухай А/64

Барааны тэмдэг эзэмшигчийн эрх шилжүүлэх, нэр хаяг өөрчлөх, хугацаа сунгах гэрчилгээг нөхөн олгох тухай А/63

Ашигтай загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/62

Барааны тэмдгийг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/61

Үнэлгээ баталгаажуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/60

Зарим албан хаагчдын ажлын цагийн горимын өөрчлөлтийг сунгах тухай А/59

 Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журам боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/57 

Лицензийн гэрээ, оюуны өмчийн ашиглалттай холбоотой бусад гэрээг бүртгэх журам боловсруулах ажлын хэсэг байгуулар тухай А/56

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгох тухай А/55

Даргын зөвлөлийн ажиллах журамыг батлах тухай А/54

Барааны тэмдгийг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/53

Оюуны өмчийн мэдээллийн нэгдсэн санг цахим хэлбэрт оруулах А/52

Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдийн журам боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/51

Маргаан шийдвэрлэх зөвлөлийн ажиллах журам боловсруулах  ажлын хэсэг байгуулах тухай А/50

Зарим албан хаагчдын ажлын цагийн горимыг өөрчлөх тухай А/49

Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай А/48

Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, патент олгох тухай А47

Ашигтай загвар, шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварын гэрчилгээ, патент эзэмшигчийн эрх шилжүүлэх, нэр хаягийг өөрчлөх тухай А/46

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ дахин олгох тухай А/44

Томилолтоор ажилуулах тухай А/43

Томилолтоор ажиллуулах тухай А/42

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ дахин олгох тухай А/41

Ашигтай загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/40

Бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/39

Ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай А/38

Чөлөө олгох тухай А/37

Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай А/36

Урьчилан сэргийлэх талаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай А/35

Гадаад арга хэмжээнд оролцуулах тухай А/33

Барааны тэмдгийг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/32

Даргын зөвлөл байгуулах тухай А/31

Шинжээч томилох тухай А/30

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулж гэрчилгээг дахин олгох тухай А/28

Маргаан шийдвэрлэх комиссын тогтоолыг баталгаажуулах тухай А/27

Маргаан шийдвэрлэх комиссын тогтоолыг баталгаажуулах тухай А/26

Гадаад арга хэмжээнд оролцуулах тухай А/25

Монголын архив студид аман түүхийн сурвалж, нэвтрүүлэг бэлтгэх ажлын хэсэг байгуулах тухай А/24

Бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/23

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулж гэрчилгээг дахин олгох тухай А21

Хөрөнгө гаргах тухай А/20

Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, патент олгох тухай А/19

Бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/17

Ашигтай загвар, шинэ бүтээл патент, гэрчилгээ эзэмшигчийн эрх шилжүүлэх, нэр хаягийг өөрчлөх тухай А/16

Гадаад арга хэмжээнд оролцуулах тухай А/15

Барааны тэмдгийг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/14

Ашигтай загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/13

Журам батлах тухай А/12

Журам батлах тухай А/11

Бүтээл бүртгэж, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгохыг зөвшөөрөх тухай А/10

Барааны тэмдгийг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох тухай А/09

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгох тухай А/7

Хөрөнгө гаргах тухай А/6

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/05 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/04

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/03

Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, патент олгох тухай А/02

Хөтлөх хэргийн нэрсийн жагсаалт боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/01

 


Оюуны өмчийн газрын даргын тушаал 2019

Оюуны өмчийн газрын даргын тушаал 2018

Хаяг

БЗД 3-р хороо, 13 хороолол, Зүүн 4 зам хуучнаар Английн элчин сайдын яамны байр

Вэб холбоос