Монгол Улсын Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг

МУЗГ

Оюуны Өмчийн
газар

Утга зохиол , уран сайхны бүтээлийг хамгаалах тухай бернийн конвенц

УТГА ЗОХИОЛ, УРАН САЙХНЫ БYТЭЭЛИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ БЕРНИЙН КОНВЕНЦ

1979 оны 9 дүгээр сарын 28-нд өөрчлөлт оруулсан

1971 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдрийн Парисын акт
Тус холбоонд нэгдсэн улсууд:
-Утга зохиол, уран сайхны бүтээлийн зохиогчийн эрхийг бололцооны хирээр үр ашигтай, нэгдмэл хэлбэрээр хамгаалах талаар санал нэгтэй байгаад урамшин:
-Стокгольм хотноо 1967 онд хуралдаж Конвенцийг дахин хэлэлцсэн Бага хурлын ажлын ач холбогдлыг хүлээн зөвшөөрч:
-Стокгольмын Бага хурлаас баталсан Актын 1-ээс 20 болон 22- 26 дугаар зүйлийг өөрчлөлгүйгээр тус Актыг хянан хэлэлцэхээр шийдвэрлэв.

Yүнтэй холбогдуулан өөрсдийн онцгой эрхийг зохих журмаар, бүрэн хэмжээгээр мэдүүлэн илэрхийлж дор гарын үсэг зурсан Бүрэн эрхт төлөөлөгч нар дараах зүйлийг хүлээн зөвшөөрөлцөв.

1-р зүйл

/Холбоо байгуулах/*

Энэхүү конвенцийг хэрэгжүүлэх улс орнууд утга зохиол, уран сайхны бүтээлийн зохиогчийн эрхийг хамгаалахын тулд холбоо байгуулна.

2 -р зүйл

1."Утга зохиол, уран сайхны бүтээл"; 2.Хамгаалалтад авахгүй байхаар тогтоож болох нөхцөл; 3.Yүсмэл бүтээлүүд; 4.Албан ёсны эх; 5.Эмхэтгэлүүд; 6.Хамгаалах үүрэг, хамгаалагдах хүмүүс; 7.Хавсарга урлагийн бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар; 8.Шинэ мэдээ.

/1/. "Утга зохиол, уран сайхны бүтээл" хэмээх нэр томъёонд бүтээсэн арга, хэлбэрийг үл харгалзан утга зохиол, шинжлэх ухаан, уран сайхны бүх бүтээл: тухайлбал, ном товхимол болон бусад бичмэл зохиол; лекц, хэлсэн үг, номлол болон ийм төрлийн бусад бүтээл; жүжгийн ба хөгжимт-жүжгийн зохиол; жүжгийн бүтээл болон үггүй жүжиг; хөгжмийн үгтэй ба үггүй бүтээл; кино зураг болон түүнтэй ижил аргаар бүтээсэн бүтээл; зураг, уран зургийн, уран барилгын, уран баримлын зураасан зургийн ба чулуун /модон/ барын бүтээлүүд; гэрэл зургийн ба түүнтэй ижил аргаар үйлдсэн бүтээлүүд; хавсарга урлагийн бүтээл; номын зураг, газрын зураг, төлөвлөгөө; үлгэрчилсэн зураг; газар зүй, байр зүй, уран барилгын болон шинжлэх ухааны бусад салбарт холбогдох гурван хэмжээст бүтээл хамаарна.

/2/. Гэхдээ бодит хэлбэрээр илэрхийлээгүй аливаа нэгэн утга зохиол, уран сайхны бүтээл буюу түүний ямар нэгэн тодорхой хэсгийг хамгаалалтад авахгүй байхаар Холбоонд орсон улс хууль тогтоомжоороо тогтоох эрхээ хадгална.

3/. Утга зохиолын буюу уран сайхны бүтээлийн орчуулга, хялбарчилсан найруулга, мөн хөгжмийн зохиолын тохируулсан найруулга /аранжировка/ болон бусад өөрчлөлт нь зохиогчид хохиролгүйгээр жинхэнэ эх бүтээлийн нэгэн адил хамгаалагдана.

/4/. Хууль тогтоох, захиргааны болон шүүхийн хууль зүйн шинжтэй албан ёсны бичиг баримт, мөн тэдгээрийн албан ёсны орчуулгыг хамгаалах асуудлыг Холбоонд орсон улс нь хууль тогтоомжоороо тодорхойлох эрхээ хадгална.

/5/. Материалыг сонгосон, байрлуулснаараа оюуны бүтээлийн үр дүн болохуйц нэвтэрхий толь, цоморлиг зэрэг утга зохиол, уран сайхны бүтээлийн эмхэтгэлийг жинхэнэ эх бүтээсэн зохиогчийн эрхийг зөрчилгүйгээр хамгаална.

/6/. Тус зүйлд дурдсан бүтээлүүд нь Холбоонд орсон бүх улсад зохиогч болон түүний эрх залгамжлагчдад ашигтайгаар хамгаалагдана.

/7/. Холбоонд орсон улс гүрэн нь тус конвенцийн 7-р зүйлийн /4/-д заасныг харгалзан хавсарга урлагийн бүтээл, үйлдвэрлэлийн загвар ба зургийг хамгаалах хэмжээ хүрээ, нөхцөлийг хууль тогтоомждоо заах эрхтэй. Язгуур орондоо гагцхүү загвар, зургийн хувиар хамгаалагддаг бүтээлүүдийн талаар Холбоонд орсон бусад улсад загвар, зурагт олгох тусгай хамгаалалтыг шаардаж болох бөгөөд тухайн оронд ийм тусгай хамгаалалт олгодоггүй бол дээрх бүтээлийг уран сайхны бүтээлд хамааруулан хамгаална.

/8/. Өдрийн шинэ мэдээ буюу сонин хэвлэлийн энгийн сонордуулгын чанартай үйл явдлын тухай мэдээлэл нь тус Конвенциор хамгаалагдахгүй.

2а-р зүйл

/Тодорхой бүтээлийн хамгаалалтыг хязгаарлаж болох тухай:

1.Хэлсэн үг; 2.Лекц, уриалгыг тодорхой байдлаар ашиглах; 3.Ийм бүтээлийн эмхэтгэл бэлтгэх эрх/

/1/. Холбоонд орсон улс нь улс төрийн асуудлаар хэлсэн үг, шүүх хурал дээр хэлсэн үгийг 1-р зүйлд дурдсан хамгаалалтад бүрэн буюу хэсэгчлэн хууль тогтоомжоороо хамааруулахгүй байх эрхийг хадгалана.

/2/. Түүнчлэн Холбоонд орсон улс нь лекц, уриалга болон олны өмнө хэлсэн иймэрхүү төрлийн бүтээлийг сонин хэвлэлд нийтлэх, телевиз, радиогоор нэвтрүүлэх, утсан холбоогоор дамжуулан мэдээллийн зориулалтаар тус Конвенцийн 11а-р зүйлийн /1/-д зааснаар нийтэд сонордуулах нөхцөлийг хууль тогтоомжоороо тодорхойлох эрхээ хадгална.

/3/. Харин зохиогч нь өмнөх хэсгүүдэд дурдсан өөрийн бүтээлийн эмхэтгэлийг бэлтгэж гаргах онцгой эрх эдэлнэ.

3-р зүйл

/Хамгаалалт олгох хэмжүүр: 1.Зохиогчийн иргэний харъяалал; бүтээлийг туурвисан газар; 2.Зохиогчийн оршин суугаа газар; 3."Хэвлэмэл" бүтээл; 4."Нийтийн хүртээл нэгэн зэрэг болгосон бүтээлүүд/

/1/. Тус конвенцид заасан хамгаалалт нь:

а.Зохиогч нь Холбоонд орсон аль нэг улсын харъяат бол түүний туурвисан бүтээл нийтийн хүртээл болсон эсэхээс үл хамаарч, мөн

б.Зохиогч нь Холбоонд орсон улсын иргэн биш боловч түүний бүтээлийг Холбоонд нэгдсэн аль нэгэн улсад анх удаа буюу Холбоонд нэгдсэн болон Холбоонд нэгдээгүй /хэд хэдэн/ улсад нэгэн зэрэг нийтийн хүртээл болгосон бол тус тус хамаарагдана.

/2/. Холбоонд нэгдсэн аль нэгэн улсын харъяат бус боловч дээрх улс гүрний аль нэгэнд байнга оршин суудаг бол тус Конвенцийн зорилгын дагуу тухайн орны иргэний нэгэн адил эрх эдэлнэ.

/3/. "Хэвлэмэл бүтээл" гэдэгт зохиогчийн зөвшөөрлөөр, бүтээлийн шинж байдлыг харгалзан нийтийн боломжийн хэрэгцээг хангаж чадахуйц хувиар хувилагдсан бүтээлүүд аль ч аргаар хувилснаас хамаарахгүй хамаарна. Жүжгийн, хөгжмийн, хөгжимт-жүжгийн буюу киноны бүтээлийг тоглож үзүүлэх, утга зохиолын бүтээлийг нийтийн өмнө унших, утга зохиол болон уран сайхны бүтээлийг утсан холбоогоор дамжуулах буюу телевиз, радиогоор нэвтрүүлэх, урлагийн бүтээлийг үзүүлэх, уран барилгыг барьж байгуулах зэргийг хэвлэмэл бүтээлд туурвисанд үл тооцно.

/4/. Бүтээлийг анх туурвиж гаргаснаас хойш гуч хоногийн дотор хоёр буюу түүнээс илүү оронд нийтийн хүртээл болгосон бол уг бүтээлийг хэд хэдэн улсад нэгэн зэрэг нийтийн хүртээл болгосонд тооцно.

4-р зүйл

/Кино бүтээл, уран барилгын бүтээл ба уран сайхны зарим бүтээлийг хамгаалалтад авах хэмжүүр/

Дор дурдсан тохиолдолд тус Конвенцийн 3-р зүйлд заасан нөхцөлд бүрдсэн эсэхийг үл харгалзан тус Конвенцид тусгасан хамгаалалтыг хэрэгжүүлнэ.

Yүнд:

а/Кино бүтээл туурвигчийн ажлын байр буюу байнга оршин суух газар нь Холбоонд орсон улсуудын аль нэгэнд байдаг бол;

б/Зохиогчийн уран барилгын бүтээлийг Холбоонд орсон аль нэг улсад барьж байгуулсан буюу байшин, бусад барилга байгууламжийн бүрэлдэхүүн хэсэг нь болсон уран сайхны өөр бүтээл нь Холбоонд нэгдсэн аль нэгэн улсад байгаа бол;

5-р зүйл

/ Баталгаажсан эрх: 1 ба 2. Язгуур орны хилийн гадна; 3.Язгуур орондоо; 4.Язгуур орон"/

/1/. Тус Конвенцийн дагуу бүтээл нь хамгаалагдаж буй зохиогч нар бүтээлийн язгуур орноос Холбоонд орсон бусад улсад хууль тогтоомжийн дагуу өөрсдийн иргэдэд эдүгээ буюу ирээдүйд эдлүүлэх эрх, түүнчлэн тус Конвенцэд заасан онцгой эрхийг эдэлнэ.

/2/. Ийм эрх эдлэх, хэрэгжүүлэхэд ямар нэгэн албан ёсны үйлдэл хийхийг шаардах ёсгүйгээс гадна бүтээлийн язгуур оронд хамгаалалт байдаг эсэхийг үл харгалзана. Ийм учраас зохиогчийн эрхээ хамгаалах арга хэрэгсэл, хэмжээ хүрээг тус Конвенцэд тусгасан заалтаас гадна гагцхүү хамгаалалт тогтоосон орны хууль тогтоомжоор зохицуулна.

/3/. Уг хамгаалалтыг язгуур оронд тухайн улсын хууль тогтоомжоор зохицуулна. Тус конвенцийн заалтын дагуу бүтээл нь хамгаалагдаж буй зохиогч уг бүтээлийн язгуур орны иргэн биш байвч тэр улсын харъяат зохиогч нарын нэгэн адил эрх эдэлнэ.

/4/. Бүтээлийн язгуур орон гэдэг нь:

а/Холбоонд орсон аль нэг улсад анх нийтийн хүртээл болгосон бүтээлийн хувьд - тухайн улс; хамгаалалтын хугацааг янз бүрээр тогтоосон Холбооны хэд хэдэн улсад нэгэн зэрэг нийтийн хүртээл болгосон бүтээлийн хувьд - хууль тогтоомжид хамгаалалтын нь хамгийн богино хугацаа тогтоосон тэр улс;

б/Холбоонд нэгдээгүй хэд хэдэн улс болон Холбоонд орсон аль нэг улсад нэгэн зэрэг нийтийн хүртээл болгосон бүтээлийн хувьд - Холбоонд орсон энэ улс; в/Нийтийн хүртээл болгоогүй бүтээл, түүнчлэн Холбоонд нэгдээгүй улсад анх удаа нийтийн хүртээл болгосон бүтээлийг Холбоонд орсон аль нэгэн улсад нэгэн зэрэг гаргаагүй бол -зохиогчийг харъяалах тэр улс; гэхдээ:

1.Кино бүтээл туурвигчийн ажлын байр буюу гол төлөв оршин суух газар нь Холбоонд орсон улсуудын аль нэгэнд байдаг бол уг бүтээлийн язгуур орон нь тухайн улс байна;

2.Зохиогчийн уран барилгын бүтээлийг Холбоонд орсон аль нэг оронд барьж байгуулсан буюу байшин, бусад барилга байгууламжийн бүрэлдэхүүн хэсэг болсон уран сайхны өөр бүтээл нь Холбоонд орсон аль нэгэн улсад байгаа бол уг бүтээлийн язгуур орон нь тухайн улс байна.

6-р зүйл

/Холбоонд нэгдээгүй зарим улсын иргэдийн тодорхой бүтээлийн хувьд хамгаалалтыг хязгаарлаж болох тухай: Тухайлбал,

1.Анх удаа нийтийн хүртээл болгосон улсад болон бусад улсад;

2. Буцаан хэрэглэж үл болох; 3.Мэдээлэн сонордуулах;/

/1/. Хэрэв Холбоонд нэгдээгүй ямар нэгэн улсад Холбоонд нэгдсэн аль нэг улсын харъяат зохиогчийн бүтээлийн хамгаалалт хангалтгүй бол Холбоонд нэгдсэн тухайн улс нь бүтээлээ анх нийтийн хүртээл болгох үедээ Холбоонд нэгдсэн аль нэг улсад, байнга оршин суудаггүй өөр улсын харъяат зохиогчийн бүтээлд хийх хамгаалалтыг хязгаарлаж болно. Хэрэв бүтээлийг анх нийтийн хүртээл болгосон улс энэ эрхээ хэрэгжүүлсэн бол Холбоонд нэгдсэн бусад улсууд ийм онцгой дэглэм тогтоогдсон бүтээлийн хувьд дээрх улсынхаас илүү хамгаалалт хийх үүрэггүй.

/2/. Дээрх хэсэгт дурдсан аль ч хязгаарлалт нь ийм хязгаарлалт тавихаас өмнө Холбоонд нэгдсэн аль нэг улсад нийтийн хүртээл болгосон бүтээлийн зохиогчийн эрхийг үл хөндөнө.

/3/. Энэ зүйлд дурдсаны дагуу зохиогчийн эрхийг хязгаарлаж буй Холбоонд нэгдсэн улс Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын Ерөнхий захиралд /цаашид "Ерөнхий захирал" гэгдэх/ энэ тухайгаа бичгээр мэдэгдэж, хязгаарлалтад хамаарагдах улс, түүнчлэн тухайн улсын харъяат зохиогчийн бүтээлд тавих хязгаарлалтыг тодорхойлон дурдана. Ерөнхий захирал энэ мэдэгдлийг Холбоонд орсон бүх улсад нэн даруй дамжуулан мэдэгдэнэ.

6а -р зүйл

/Эд хөрөнгийн бус эрх: 1.Зохиогч мөн болохыг хүлээн зөвшөөрөхийг шаардах; Бүтээлийг өөрчилсөн буюу эрх зөрчсөн бусад үйлдлийг эсэргүүцлэх; 2.Зохиогч нас барсны дараа,

3.Хамгаалах арга хэрэгсэл

/1/. Зохиогч нь зохиогчийн эд хөрөнгийн эрхээс үл шалтгаалан, тэр ч атугай энэхүү эрхээ шилжүүлсэн тохиолдолд ч гэсэн тэрээр бүтээлийнхээ зохиогч мөн болохыг хүлээн зөвшөөрөхийг шаардах эрхтэйгээс гадна уг бүтээлийг гуйвуулах, гажуудуулах буюу өөрчлөх, түүнчлэн зохиогчийн нэр төр, нэр хүндэд хохирол учруулахуйц бусад аливаа халдлагыг эсэргүүцэх эрхтэй.

/2/. Зохиогчийг нас барсны дараа наад зах нь түүний эд хөрөнгийн эрх дуусгавар болох хүртэл дээрх хэсэгт заасан эрх хүчин төгөлдөр байх бөгөөд хамгаалалт тогтоосон улсын хууль тогтоомжоор эрх мэдэл олгогдсон этгээд буюу албан байгууллага уг эрхийг хэрэгжүүлнэ. Гэхдээ тус Конвенцийг соёрхон батлах буюу зөвшөөрөн нэгдэх үед аль нэг улсын хууль тогтоомжид зохиогчийг нас барсны дараа дээрх хэсэгт заасан бүх эрхийг хамгаалахаар заагаагүй бол тэдгээр эрхийн аль нэг нь хамгаалагдахгүй байхаар тогтоож болно.

/3/. Энэ зүйлд дурдсан эрхийг хамгаалах арга хэрэгслийг хамгаалалт тогтоосон улсын хууль тогтоомжоор зохицуулна.

7-р зүйл

/Хамгаалах хугацаа: 1.Нийтлэг зүйл; 2.Кино бүтээлийн хувьд; 3.Нэргүйгээр буюу зохиомол нэрээр гаргасан бүтээлийн хувьд; 4.Гэрэл зургийн ба хавсарга урлагийн бүтээлийн хувьд; 5.Хугацаа тооцож эхлэх он, сар, өдөр; 6.Урт хугацаа; 7. Богино хугацаа; 8.Зохицуулах хууль тогтоомж, хугацааг "харьцуулан жиших"/

/1/. Зохиогч нь тус Конвенциор олгох хамгаалалтыг насан турш эдлэхээс гадна түүний нас барснаас хойш тавин жилд уг хамгаалалт хүчин төгөлдөр байна.

/2/. Харин зохиогчийн зөвшөөрөлтэйгээр кино бүтээлийг нийтийн хүртээл болгосноос хойш тавин жилийн дараа, хэрэв нийтийн хүртээл болгоогүй бол уг бүтээлийн туурвиснаас хойш тавин жилийн дараа түүнийг хамгаалах хугацаа дуусахаар Холбоонд орсон улсууд тогтоох эрхтэй.

/3/. Нэргүй буюу зохиомол нэрээр гаргасан бүтээлийг тус Конвенцэд зааснаар хамгаалах хугацаа уг бүтээлийг эрх зүйн дагуу нийтийн хүртээл болгосноос хойш тавин жилийн дараа дуусгавар болно. Гэвч зохиомол нэр нь тухайн зохиогчийнх болох нь эргэлзээгүй бол /1/-д заасан хугацаагаар хамгаална. Хэрэв нэргүйгээр буюу зохиомол нэрээр гаргасан бүтээлийг зохиогч дээр дурдсан хугацаанд жинхэнэ нэрээ тайлбал мөн /1/-д заасан хугацааг хэрэглэнэ. Нэргүй буюу зохиомол нэрээр гаргасан бүтээлийг зохиогч нас барснаас хойш тавин жил өнгөрсөн гэж үзэх бүрэн үндэслэлтэй бол Холбоонд орсон улсууд уг бүтээлийг хамгаалах үүрэггүй.

/4/. Уран сайхны бүтээлд тооцогдох гэрэл зургийн болон хавсарга урлагийн бүтээл хамгаалах хугацааг Холбоонд орсон улсууд хууль тогтоомжоороо тогтоох эрхтэй; гэхдээ энэ хугацаа ийм бүтээл туурвиснаас хойш хорин таван жилээс богино байж үл болно.

/5/. Зохиогчийг нас барсны дараа бүтээлийг нь хамгаалах хугацаа, түүнчлэн /2/, /3/, /4/-д заасан хугацааг зохиогчийн нас барсан буюу дээрх хэсэгт заасан үйл явдал болсны дараах жилийн 1-р сарын 1-ээс эхлэн тооцно.

/6/. Холбоонд орсон улсууд хамгаалалтын хугацааг дээрх хэсгүүдэд дурдсанаас илүүгээр тогтоох эрхтэй.

/7/. Тус Конвенцийн Ромын актыг хүлээн зөвшөөрсөн Холбоонд орсон улсын үндэсний хууль тогтоомжид дээрх дэд зүйлүүдэд дурдсанаас богино хугацаа заасан бол энэхүү Конвенцийг гарын үсэг зурах буюу түүнийг соёрхон батлахдаа дээрх хугацааг хэвээр үлдээх эрхтэй.

/8/. Аль ч тохиолдолд дээрх хугацааг хамгаалалт тогтоосон улсын хуулиар тодорхойлно. Гэхдээ тухайн улсын хууль тогтоомжинд өөрөөр заагаагүй бол энэ хугацаа нь уг бүтээлийн язгуур улсад тогтоосноос илүү байж үл болно.

7а -р зүйл

/Хамтын бүтээлийг хамгаалах журам/

Зохиогчийн нас барснаас хойш тоолох хугацааг хамтран зохиогчдоос амьд үлдсэн сүүлчийн хүн нас барснаас эхлэн тооцсон тохиолдолд өмнөх зүйлийн заалтыг уг хамтын бүтээлийн хувьд хэрэглэнэ.

8-р зүйл

/Орчуулга хийх эрх/

Тус конвенциор хамгаалагдсан утга зохиол, уран сайхны бүтээлийн зохиогч нь жинхэнэ эх бүтээлийн хувьд өөрийн эрх эдлэх бүх хугацааны туршид түүнийг өөрөө орчуулах, орчуулахыг зөвшөөрөх онцгой эрхтэй.

9-р зүйл

/Хувилан ашиглах эрх; 1.Нийтлэг зүйл; 2.Онцгой тохиолдол; 3.Дууны болон дүрс бичлэг/

/1/. Тус конвенциор хамгаалагдах утга зохиол, уран сайхны бүтээлийн зохиогч нь уг бүтээлийг аливаа хэлбэрээр хувилахыг зөвшөөрөх онцгой эрх эдэлнэ.

/2/. Ийм бүтээлийг хэвийн ашиглахад хохиролгүйгээр, мөн зохиогчийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг үндэслэлгүйгээр хохироохгүйгээр зарим онцгой тохиолдолд хувилахыг зөвшөөрсөн заалт хууль тогтоомжоороо тогтоох эрхтэй.

/3/. Тус Конвенцийн агуулгын үүднээс аливаа дууны ба дүрс бичлэг нь бүтээлийг хувилсанд тооцогдоно.

10-р зүйл

/ Бүтээлийг чөлөөтэй ашиглах тодорхой тохиолдол;

1.Ишлэл; 2.Сургалтын зориулалтаар ашиглах, эх сурвалж, тулгуур бичиг, зохиогчийн нэрийг заах/

/1/. Хэвлэлийн тоймд сонин, сэтгүүлийн нийтлэлэээс хэсэгчлэн ашиглах зэргээр зорилгодоо тохирсон хэмжээгээр уламжлалт заншлыг баримтлан хууль ёсоор нийтийн хүртээл болгосон бүтээлээс ишлэл хийж болно.

/2/. Шударга ёсыг баримтлан утга зохиол, уран сайхны бүтээлийг зорилгодоо тохирсон хэмжээгээр ном хэвлэл, радио- телевизийн нэвтрүүлэг, дууны бичлэг буюу сургалтын чанартай үзүүлэнд ашиглахыг Холбоонд нэгдсэн улсуудын хууль тогтоомж болон тэдний хооронд байгуулсан буюу байгуулах тусгай хэлэлцээрээр зөвшөөрч болно.

/3/. Өмнөх хэсэгт дурдсанаар бүтээл ашиглахдаа эх сурвалж болон зохиогчийн нэрийг заана.

10а -р зүйл

/ Бүтээлийг чөлөөтэй ашиглаж болох бусад тохиолдол. 1.Тодорхой нийтлэл, эфирт дамжуулсан бүтээл; 2.Цаг үеийн үйл явдлын явцад үзүүлсэн буюу сонордуулсан бүтээл/

/1/. Эдийн засаг, улс төр болон шашны тулгамдсан асуудлаар сонин, сэтгүүлд нийтлэгдсэн өгүүлэл, түүнчлэн эфирт дамжуулсан ийм төрлийн бүтээлийн зохиогчийн эрхийг онцлон заагаагүй бол түүнийг сонин хэвлэлд дахин хэвлэх, эфирт буюу утсан холбоогоор дамжуулах зэргээр хувилан ашиглаж нийтийн хүртээл болгохыг Холбоонд орсон улсууд хууль тогтоомжоороо тодорхойлох эрхээ хадгална. Гэхдээ эх сурвалжийг тодорхой заавал дурдах ёстой бөгөөд энэ үүргийг зөрчсөний эрх зүйн үр дагаврыг хамгаалалт тогтоосон улсын хууль тогтоомжоор тодорхойлно.

/2/. Түүнчлэн цаг үеийн үйл явдлын явцад үзүүлсэн буюу сонордуулсан утга зохиол, уран сайхны бүтээлийг мэдээллийн зорилгод тохирох хэмжээгээр гэрэл зураг, дүрс бичлэг үзүүлэх эфирт буюу утсан холбоогоор дамжуулах зэргээр дахин ашиглаж нийтэд мэдээлэх нөхцөлийг Холбооны улсууд хууль тогтоомжоороо тодорхойлох эрхээ хадгална.

11-р зүйл

/Жүжгийн болон хөгжмийн бүтээлийг ашиглах тодорхой эрх: 1.Нийтийн өмнө тоглох, тоглуулахаар өгөх эрх; 2.Орчуулгын талаар/

/1/. Жүжгийн, хөгжимт-жүжгийн ба хөгжмийн бүтээлийн зохиогч нь

I.аливаа арга хэрэгслээр өөрийн бүтээлийг нийтийн өмнө тоглох;

II.өөрийн бүтээлийг аливаа арга хэрэгслээр дамжуулан нэвтрүүлж нийтийн хүртээл болгох зөвшөөрөл олгох онцгой эрхийг эдэлнэ.

/2/. Жүжгийн буюу хөгжимт-жүжгийн бүтээлийн зохиогч нь түүнийг өөр хэлнээ орчуулах талаар жинхэнэ эх зохиолын хувьд эдлэх эрхийн хугацаа дуустал мөн ийм эрх эдэлнэ.

11а -р зүйл

/Эфирт дамжуулах ба үүнтэй холбогдсон эрх;

1.Эфирт дамжуулах болон утасгүй холбооны бусад арга хэрэгслээр дамжуулах, эфирт дамжуулсан бүтээлийг утсан холбоогоор дамжуулах буюу эфирт дахин дамжуулах замаар нийтийн хүртээл болгох эфирт дамжуулсан бүтээлийг чанга яригч болон ийм төрлийн бусад хэрэгслээр нийтийн хүртээл болгох 2.Албадан олгох лиценз; 3. Бичлэг: богино хугацаанд ашиглах бичлэг/

/1/.Өөрийн бүтээлийг эфирт дамжуулахыг буюу тэмдэг, авиа, дүрсийг утасгүй холбоогоор дамжуулах аливаа бусад арга хэрэгслээр нийтийн хүртээл болгох;

II.Анхныхаас өөр байгууллага урьд эфирт цацсан бүтээлийг утсан буюу утасгүй холбооны аливаа хэрэгслээр давтан дамжуулж олонд хүртээх;

III.Эфирт дамжуулсан бүтээлийг чанга яригч болон тэмдэг, авиа буюу дүрс дамжуулах аливаа бусад хэрэгслэлийн тусламжтайгаар нийтэд хүртээхийг тус тус зөвшөөрөх онцгой эрхтэй.

/2/. Дээрх дэд зүйлд дурдсан эрхийг хэрэгжүүлэх нөхцөлийг Холбоонд орсон улсуудын хууль тогтоомжоор тодорхойлж болох бөгөөд энэхүү нөхцөл, шаардлага нь гагцхүү тухайн орны хувьд үйлчилнэ. Аль ч тохиолдолд энэхүү нөхцөл нь зохиогчийн эд хөрөнгийн бус эрх, түүнчлэн хэлэлцээр байгуулаагүй тохиолдолд бол зохих эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон шударга шагнал авах эрхийг хохироож үл болно.

/3/. /1/-д заасан зөвшөөрөл нь хэрэв өөрөөр тогтоогоогүй бол эфирт дамжуулсан бүтээлийг дууны болон дүрс бичлэгийн хэрэгсэлд буулгаж авах зөвшөөрөл болохгүй. Гэхдээ радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн байгууллага өөрийн хэрэгслээр өөрийн нэвтрүүлэгт зориулан богино хугацаанд ашиглах бичлэг хийх журмыг Холбоонд орсон улсуудын хууль тогтоомжоор ийм бичлэгийг гагцхүү баримтат шинжтэйнх нь хувьд албан ёсны архивт хадгалахыг зөвшөөрч болно.

11б-р зүйл

/Утга зохиолын бүтээлийн хувьд эдлэх тодорхой эрх: 1.Нийтийн өмнө унших ба холбооны хэрэгслээр дамжуулан нийтэд хүртээх; 2.Орчуулах/

/1/. Утга зохиолын бүтээлийг зохиогчид нь:

I.аливаа арга хэрэгслээр өөрсдийн бүтээлийг нийтийн өмнө унших;

II.өөрийн бүтээлийг уншсан нэвтрүүлгийг аливаа арга хэрэгслээр дамжуулж нийтийн хүртээл болгохыг тус тус зөвшөөрөх онцгой эрхтэй.

/2/. Утга зохиолын бүтээлийг зохиогч нь түүнийг орчуулах талаар жинхэнэ эх зохиолын хувьд эдлэх эрхийн үйлчлэх хугацаа дуустал мөн ийм эрх эдэлнэ.

12-р зүйл

/Засвар оруулах, тохируулан найруулах болон бусад өөрчлөлт хийх эрх/

Утга зохиол, уран сайхны бүтээлийн зохиогч нь өөрийн бүтээлд засвар оруулах, тохируулан найруулах болон бусад өөрчлөлт хийхийг зөвшөөрөх онцгой эрх эдэлнэ.

13-р зүйл.

/Хөгжмийн бүтээл, түүнд хамаарах эх бичвэрийн бичлэг хийх эрхийг хязгаарлах боломжийн тухай: 1.Албадан олгох лиценз, 2.Завсрын арга хэмжээ; 3.Зохиогчийн зөвшөөрөлгүйгээр гадаадаас оруулсан хувийг хураах/

/1/. Холбоонд орсон улс бүр хөгжмийн бүтээлийн зохиогч, түүнтэй хамт бичлэг хийхийг зөвшөөрсөн аливаа эх бичвэрийн зохиогч нарт олгох онцгой эрхийн талаар зохих болзол, нөхцөл өөрөө тогтоох, хэрэв байгаа бол ийм эх бичвэртэйгээр хөгжмийн зохиолын бичлэг хийхийг зөвшөөрч болно, гэхдээ ийм болзол, нөхцөлийг гагцхүү түүнийг тогтоосон улсаа сахин баримтлах бөгөөд хэлэлцээр байгуулаагүй үед зохих эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон шагнал авах дээрх зохиогч нарын эрхийг зөрчиж хэрхэвч үл болно.

/2/. Ром хотноо 1928 оны 6 дугаар сарын 2-нд, мөн Брюссельд 1948 оны 6 дугаар сарын 26-нд гарын үсэг зурсан конвенцийн 13 /3/-р зүйлийн дагуу Холбоонд орсон аль нэг улсад бүтээсэн хөгжмийн бүтээлийн бичлэгийг энэхүү конвенци хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш хоёр жилийн хугацаа өнгөрсний дараа тухайн оронд хөгжмийн зохиолчийн зөвшөөрөлгүйгээр хувилж болно.

/3/. Энэхүү зүйлийн /1/, /2/-д заасны дагуу хийсэн бөгөөд түүнийг хууль бус гэж үздэг улсад сонирхогч талуудын зөвшөөрөлгүйгээр оруулсан бичлэгийг хураан авбал зохино.

14-р зүйл

/Кино найруулга ба түүнд хамаарах эрх: 1.Кино зохиол болгон найруулах ба сэргээн найруулах; тараах; ийнхүү найруулсан буюу хувилсан бүтээлийг олны өмнө үзүүлэх ба утсан холбоогоор нийтэд хүртээх; 2.Кино зохиолын найруулгад засвар оруулах; 3.Албадан олгосон лицензийг үл хэрэглэх/

/1/. Утга зохиол, уран сайхны бүтээлийг зохиогч нь:

I.өөрсдийн бүтээлийг кино болгон найруулах, хувилах, ийнхүү өөрчлөн найруулсан буюу хувилсан бүтээлээ тараах;

II.ийнхүү өөрчлөн найруулсан буюу хувилсан бүтээлээ олны өмнө тоглож үзүүлэх болон утсан холбоогоор дамжуулан нийтийн хүртээл болгохыг тус тус зөвшөөрөх онцгой эрх эдэлнэ.

/2/. Кино болгон найруулсан утга зохиол, уран сайхны бүтээлийг уран сайхны бусад аливаа хэлбэрээр өөрчлөн найруулахад кино найруулагчаас гадна жинхэнэ эх бүтээлийг зохиогчийн зөвшөөрөл шаардагдана.

/3/. Энэ тохиолдолд 13-р зүйлийн /1/-ийн заалтыг үл хэрэглэнэ.

14а-р зүйл

/Кино зургийн бүтээлийн талаарх тусгай заалт: 1.Жинхэнэ эх бүтээлтэй адилтгах; 2.Эрх эзэмшигчид: бүтээл туурвихад хувь нэмэр оруулсан тодорхой хүмүүсийн зарим эрхийг хязгаарлах; 3. Бусад хувь нэмэр оруулагчид/

/1/. Өөрчлөн найруулах буюу хувилж болох аливаа бүтээлийн зохиогчийн эрхийг үл хөндөн кино зургийн бүтээлийг жинхэнэ эх бүтээлийн нэгэн адил хамгаалбал зохино. Кино зургийн бүтээлийн зохиогчийн эрх эзэмшигч нь өмнөх зүйлд заасан эрхийг оролцуулан жинхэнэ эх бүтээлийг зохиогчийн нэгэн адил эрх эдэлнэ.

/2/ а/Кино зургийн бүтээл зохиогчийн эрх эзэмшигч этгээдийг хамгаалалт тогтоосон тэр улсын хууль тогтоомжоор тодорхойлно.

б/Харин кино зургийн бүтээлийг туурвихад оролцсон зохиогч нарыг уг бүтээлийг зохиогчийн эрх эзэмшигчдийн тоонд оролцуулахаар хууль тогтоомжиндоо заасан Холбоонд орсон улсуудад уг бүтээлийг хувилах, тараах, нийтийн өмнө тоглож үзүүлэх, утсан холбоогоор дамжуулж нийтэд хүртээх, эфирт цацах буюу бусад аргаар нийтэд таниулах, түүнчлэн түүний эх бичвэрийг дэлгэцнээ буюу хөрвүүлэх аргаар эсрэг буюу онцгой нөхцөл тогтоосноос бусад тохиолдолд татгалзах эрхгүй.

в/Дээрх зүйлсийг хэрэглэхдээ түүнд дурдсан үүргийг хэлэлцээр буюу түүнтэй адил бичмэл акт байгуулах эсэх тухай асуудлыг кино зургийн бүтээл туурвигчийн ажлын байр буюу байнга /гол төлөв/ оршин суух газар байгаа улсын хууль тогтоомжоор зохицуулна. Гэхдээ хамгаалалт тогтоосон Холбоонд орсон улс энэхүү үүргийг хэлэлцээр буюу эн тэнцүү бичмэл актаар тодорхойлон хууль тогтоомжоор заах эрхээ хадгална. Энэ эрхийг хэрэгжүүлсэн улсууд энэ тухайгаа Ерөнхий захиралд бичгээр мэдэгдэж, тэрээр үүнийг Холбооны бусад бүх улс оронд нэн даруй мэдэгдэнэ.

г/. "Эсрэг буюу онцгой нөхцөл" гэдэг ойлголтод дээр дурсан үүрэгт хамаарах хязгаарлалтын бүх нөхцөлүүд багтана.

/3/. Хэрэв үндэсний хууль тогтоомжид өөрөөр тусгаагүй бол кино зохиолч, киноны хөгжмийн зохиолч, эх бичвэрийг зохиогч, найруулагч нарын хувьд дээрх /2/-ын б-ын заалтыг үл хэрэглэнэ. Дээр дурдсан /2/-ын б-г киноны найруулагчид хэрэглэхээр хууль тогтоомжиндоо тусгаагүй Холбоонд орсон улсууд энэ тухайгаа Ерөнхий захиралд бичгээр мэдэгдэж, тэрээр үүнийг Холбоонд орсон бусад улсуудад нэн даруй мэдэгдэнэ.

14б-р зүйл

/Урлагийн бүтээл, жинхэнэ эх бүтээлийг борлуулахад "хувьчлан оролцох эрх": 1.Худалдаж борлуулсны орлогоос хувь хүртэх эрх; 2.Холбогдох хууль тогтоомж хэрэглэх. 3.Журам/

/1/. Урлагийн жинхэнэ эх бүтээл болон зохиогч, хөгжмийн зохиолчдын гар бичмэлийн жинхэнэ эхийн хувьд зохиогч өөрөө, түүний нас барсны дараа үндэсний хууль тогтоомжоор эрх олгогдсон этгээд буюу байгууллага уг бүтээлийг зохиогч өөрөө шилжүүлэн өгснөөс хойш худалдан борлуулах бүрт хувь хүртэх салшгүй эрх эдэлнэ.

/2/. Хэрэв зохиогчийн харъяалах улсын хууль тогтоомжоор зөвшөөрсөн бол дээрх хэсэгт заасан хамгаалалтыг Холбоонд орсон аливаа улсад хэрэглэж болох бөгөөд түүний хүрээ хязгаарыг хамгаалалт тогтоосон улсын хууль тогтоомжоор зохицуулна.

/3/. Хураамж авах журам болон мөнгөний хэмжээг үндэсний хууль тогтоомжоор тодорхойлно.

15-р зүйл

/Эрхээ хамгаалах эрх: 1.Зохиогчийн нэрийг бичих буюу зохиомол нэр нь эргэлзээ үл төрүүлэх тохиолдол; 2.Кино бүтээлийн хувьд; 3.Нэргүй буюу зохиомол нэрээр гаргасан бүтээлийн хувьд; 4.Зохиогч нь үл мэдэгдэх хэвлэгдээгүй бүтээлийн хувьд/

/1/. Тухайн этгээд энэхүү конвенциор хамгаалагдсан утга зохиол, уран сайхны бүтээлийн зохиогч мөн эсэхийг тогтоож, үүний үндсэн дээр зохиогчийн эрхийн аливаа зөрчлийг Холбоонд орсон улсуудад шүүхээр хэлэлцэн шийдвэрлэхийн тулд уг зохиогчийн нэрийг тухайн бүтээл дээр ердийн журмаар бичиж хэвлэсэн байвал хангалттай. Зохиогчийн сонгосон зохиомол нэр нь түүний талаар ямар ч эргэлзээ төрүүлэхгүй тохиолдолд энэхүү хэсгийн заалтыг хэрэглэж болно.

/2/. Yүний эсрэг нотолгоо байхгүй бол кино зохиол дээр ердийн байдлаар нэр нь бичиж тэмдэглэгдсэн хувь хүн, хуулийн этгээдийг уг бүтээл туурвигчид тооцно.

/3/. Дээрх /1/-д зааснаас бусад нэргүй буюу зохиомол нэрээр гаргасан бүтээл дээр заасан хэвлэн нийтлэгч нь, хэрэв өөр эсрэг нотолгоо байхгүй бол, зохиогчийн эрхийг хамгаалж, түүний хэрэгжилтийг хангах бүрэн эрхтэй. Зохиогч жинхэнэ нэрээ илчилж уг бүтээлийн зохиогчийн эрхээ мэдэгдсэн үед тухайн хэсэгийн заалт дуусгавар болно.

/4/. а/Хэвлэгдэж гараагүй бүтээлийн зохиогч нь үл мэдэгдэх боловч тэрээр Холбоонд орсон аль нэг улсын харъяат гэж үзэх бүрэн үндэслэлтэй бол тус улсын хууль тогтоомжоор уг зохиогчийг төлөөлөн түүний эрхийг хамгаалж, Холбоонд орсон улсуудад эрхийн нь хэрэгжилтийг хангах эрх мэдэл бүхий байгуулалгыг тохоон томилж болно.

б/Энэ заалтын дагуу ийм байгууллага тохоон томилсон Холбоонд орсон улс нь энэ тухайгаа Ерөнхий захиралд бичгээр мэдэгдэж, уг байгууллагын тухай бүрэн тодорхой танилцуулна.

Ерөнхий захирал үүнийг Холбоонд орсон бусад бүх улсад нэн даруй мэдэгдэнэ.

16-р зүйл

/Хууль бусаар хувилж тараасан бүтээл: 1.Хураах; 2.Хилээр оруулахад хураах; 3.Хэрэглэх хууль тогтоомж/

/1/. Хууль бусаар хуулбарлан тараасан аливаа бүтээлийн хувийг уг бүтээлийг эрх зүйн хамгаалалтад авсан Холбоонд орсон аль ч улсад хураан авбал зохино.

/2/. Түүнчлэн өмнөх хэсгийн заалт нь аливаа бүтээлийг хамгаалалтад аваагүй буюу хамгаалалтын хугацаа дууссан улсад хуулбарласан хувиудад нэгэн адил хамаарна.

/3/. Хураах ажиллагааг улс тус бүрийн хууль тогтоомжийн дагуу гүйцэтгэнэ.

17-р зүйл

/ Бүтээлийг тараан түгээх, тоглож үзүүлэхэд хяналт тавих/

Энэхүү конвенцийн заалт нь Холбоонд орсон улс нэг бүрийн Засгийн газраас аливаа бүтээлийг тараан түгээх, тоглож үзүүлэхэд хууль тогтоомжийн буюу захиргааны журмаар хяналт тавих эсвэл хориглох эрхийг /хэрэв эрх мэдэл бүхий байгууллага нь уг эрхийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн бол/ ямар нэгэн байлаар хөндөх ёсгүй.

18-р зүйл

/Конвенцийг хүчин төгөлдөр болох үед түүнд хамаарах бүтээлүүд: 1.Язгуур оронд нь хамгаалах хугацаа дуусаагүй бүтээлийг хамгаалах; 2.Хамгаалалт тогтоосон улсын хамгаалах хугацаа дууссан бүтээлийг эс хамгаалах; 3.Эдгээр зарчмыг сахин баримтлах; 4.Тусгай тохиолдол/

/1/. Тус Конвенцийг хүчин төгөлдөр болох үед язгуур оронд нь хамгаалалтын хугацаа дуусаагүйн улмаас нийтийн хүртээл болоогүй байсан бүх бүтээлийн талаар энэхүү Конвенцийн заалтыг хэрэглэнэ.

/2/. Хэрэв ямар нэгэн бүтээлийн түрүүчийн хамгаалалтын хугацаа дуусч хамгаалалт тогтоосон улсад нийтийн хүртээл болсон бол түүнийг тухайн улсад дахин хамгаалалтад авахгүй.

/3/. Дээр дурдсан зарчмыг Холбоонд орсон улсуудын хооронд энэ зорилгоор байгуулсан буюу байгуулах тусгай хэлэлцээрийн дагуу хэрэгжүүлнэ. Ийм хэлэлцээр байгуулаагүй тохиолдолд зохих улс бүр уг зарчмыг хэрэглэх нөхцөлийг тус тусдаа тогтооно.

/4/. Холбоонд аль нэг улс шинээр нэгдсэн, түүнчлэн 7-р зүйлд заасны дагуу буюу тайлбараасаа татгалзсаны улмаас хамгаалалтын хүрээ өргөжсөн тохиолдолд дээрх заалтуудыг нэгэн адил хэрэглэнэ.

19-р зүйл

/Конвенцид зааснаас илүү өргөн хамгаалалт/

Холбоонд орсон аль нэг улс илүү өргөн хүрээтэй хамгаалалтыг хууль тогтоомжоороо тогтооход тус Конвенцийн заалт саад болохгүй.

20-р зүйл

/Холбоонд орсон улсуудын хооронд байгуулах тусгай хэлэлцээр/

Холбоонд орсон улсуудын Засгийн газар тус Конвенцид тусгаснаас илүү өргөн хүрээтэй эрх зохиогч нарт олгох буюу энэхүү конвенцэд үл харшлах бусад заалт агуулсан тусгай хэлэлцээр өөр хоорондоо байгуулах эрхээ хадгалан үлдэнэ. Эдгээр шаардлагыг ханган байгуулсан хүчин төгөлдөр хэлэлцээрийн заалтыг биелүүлбэл зохино.

21-р зүйл

/Хөгжиж буй орнуудад хамаарах тусгай заалт: 1.Хавсралт хэсгийн заалтыг хэрэглэх; 21.Хавсралт хэсэг бол энэхүү Конвенцийн салшгүй хэсэг/

/1/. Хөгжиж буй орнуудад хамаарах тусгай заалтыг хавсралтад тусгасан болно.

/2/. Тус Конвенцийн 28-р зүйлийн /1/-б хэсэгт зааснаар нэмэлт хэсэг нь энэхүү Конвенцийн салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг болно.

22-р зүйл

/Ассамблей: 1. Байгуулах, түүний бүрэлдэхүүн; 2.Зорилт; 3.Хүчин төгөлдөр болох, санал хураалт, ажиглагчид; 4.Хуралдаан, 5.Дотоод журам/

/1/ а/Холбоо нь тус Конвенцийн 22-26-р зүйлийг мөрдөж байгаа Холбоонд нэгдсэн улсуудаас бүрдсэн Ассамблейтэй байна.

в/Улс бүрийн засгийн газрыг нэг төлөөлөгч төлөөлөх бөгөөд тэрбээр орлогч, зөвлөх, шинжээч нартай байж болно.

с/Төлөөлөгчийг томилсон засгийн газар түүний зардлыг хариуцна.

/2/. а/Ассамблей нь:

I.Холбоог бэхжүүлэн хөгжүүлэх, энэхүү конвенцийг хэрэглэхтэй холбогдсон бүх асуудлыг авч хэлэлцэнэ;

II.Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагыг /цаашид "байгууллага гэж нэрлэгдэх/ байгуулахаар тогтоосон тус Конвенцэд дурдсан Олон улсын оюуны өмчийн товчоонд /цаашид "Олон улсын товчоо" гэж нэрлэгдэх/ аливаа асуудлыг дахин хянан хэлэлцэх заалт өгөх бөгөөд тэгэхдээ 22-26-р зүйлийн заалтад холбогдолгүй Холбоонд орсон улсуудын санал хүсэлтийг зохих ёсоор анхаарч үзнэ;

III. Байгууллагын Ерөнхий захирлаас Холбооны талаар явуулсан үйл ажиллагааг хэлэлцэж, тайланг батлахаас гадна Холбооны эрх мэдэлд багтах асуудлаар шаардлагатай бүх заавар өгнө;

IY.Ассамблейн Гүйцэтгэх хорооны гишүүдийг сонгоно;

Y.Гүйцэтгэх хорооны үйл ажиллагааг хэлэлцэн сайшааж, тайланг батлахаас гадна зохих заавар заалт өгнө;

YI.Холбооны хөтөлбөрийг тодорхойлж гурван жилийн төсөв болон санхүүгийн тайланг батлана;

YП.Холбооны санхүүгийн дотоод журмыг батална;

YШ.Холбооны зорилгыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай гэж үзсэн шинжээчдийн хороо, ажлын хэсгийг байгуулна;

IX.Холбооны гишүүн бус ямар улс, түүнчлэн Засгийн газар хоорондын болон олон улсын засгийн газрын бус байгууллагыг хуралдаандаа ажиглагчаар оролцуулж болохыг тодорхойлно;

Х.22-26-р зүйлд нэмэлт өөрчлөлт оруулна;

XI.Холбооны зорилгыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн аливаа бусад шаардлагатай үйл ажиллагаа явуулна.

ХП.Энэхүү Конвенциос урган гарах бусад үүргийг биелүүлнэ;

ХШ.Ассамблей зөвшөөрсөн бол байгууллагыг үүсгэн байгуулах тухай Конвенциор түүнд олгосон эрхийг эдэлнэ.

б/Түүнчлэн Ассамблей нь Байгууллагын зохицуулах хорооны саналыг сонсоод байгууллага захиргааных нь үүргийг гүйцэтгэдэг бусад Холбоодын сонирхсон асуудлаар шийдвэр гаргана;

/3/. а/Ассамблейн гишүүн улс бүр таслан шийдвэрлэх нэг саналтай байна.

б/Ассамблейн гишүүн улсын тэн хагасаас түүний хуралдаан хүчин төгөлдөрт тооцогдоно.

в/Энэ зүйлийн б-д заасныг үл харгалзан, аль нэг чуулган дээр нийт гишүүн улсуудын тэн хагасаас бага гэхдээ гуравны нэг буюу түүнээс илүү гишүүн орон төлөөлөгчдөө ирүүлсэн бол уг чуулганаас шийдвэр гаргаж болох бөгөөд Ассамблейн өөрийнх нь дотоод журамд хамаарахаас бусад бүх шийдвэр нь гагцхүү дор дурсан нөхцөл бүрэлдсэн тохиолдолд хүчин төгөлдөр болно. Yүнд: Олон улсын товчоо чуулганд төлөөлөгчөө ирүүлээгүй Ассамблейн гишүүн орнуудад дээрх шийдвэрийг илгээж, уг шийдвэрийг зөвшөөрөх, татгалзах буюу түдгэлзсэн шийдвэрээ илгээснээс хойш гурван сарын дотор бичгээр мэдэгдэхийг урин хүснэ. Хэрэв энэ хугацааны дараа ийм журмаар саналаа өгсөн буюу түдгэлзсэнээ мэдэгдсэн улсын тоо чуулган хүчинтэй болоход дутуу байсан тоонд хүрч олонхийн санал авсан бол тийм шийдвэрийг хүчин төг

IPOM Publish

АҮ-ийн өмчийн мэдээллийн сан

IPOM e-Filing System

Цахим мэдүүлэг

IPOM COPYRIGHT

Зохиогчийн эрхийн хайлтын систем

MGS

Бараа үйлчилгээний ангилал

Мэдээлэл сэтгүүл

Оюуны өмч

Технологи ба Инновацийг Дэмжих төв (TISC)

Хамтын Удирдлагын Байгууллага

Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн холбоо

Байршил: БЗД 3-р хороо, этө-30

Зохиогчийн эрхийн хэлтэс-329273

Аж үйлдвэрийн өмчийн хэлтэс-316454

Хяналтын хэлтэс-329671

Бичиг хэрэг-327638

И-мэйл илгээх

Вэб холбоос

Copyright © 2018