ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠥᠮᠴᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ

ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠥᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠡᠴᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠪᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠡᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠭᠭᠦᠯ᠎ᠡ